Tilvalgsfag

Innhold

På Ra ungdomsskole skal du velge et fremmedspråk (tysk, fransk eller spansk), fordypning i engelsk eller arbeidslivsfag når du starter på 8. trinn.

Når du som elev starter på 8. trinn må du prioritere hvilket fag du ønsker for de neste tre årene. Det gjør vi for at vi ikke kan garantere at du får innfridd førstevalget ditt. Det kan skyldes at det er for få påmeldte eller at det melder seg for mange på nettopp det kurset du har valgt. Ved skolestart får elevene beskjed om hvilket tilvalgsfag de skal ha.

Elevene skal ha standpunktkarakter og skal kunne trekkes ut til muntlig eksamen på 10. årstrinn. Karakteren skal telle til opptak på videregående opplæring på lik linje med andre standpunktkarakterer.

Når en elev har valgt et fremmedspråk, fordypning i engelsk eller arbeidslivsfag, skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet. Innen høstferien på 8. trinn, åpner vi likevel for at eleven i samråd med skolen, skal ha mulighet for å gjøre omvalg. Når det foreligger særlige grunner, kan skolen godkjenne overgang på et senere tidspunkt. Dette gjelder kanskje spesielt for fremmedspråk der vi ser at mange elevene føler det svært krevende å begynne opplæringen i et helt nytt språk. Elever som velger fremmedspråk, enten spansk, fransk eller tysk, må være godt motiverte og forberedt på iherdig innsats og tid til lekser.

Elever som har hatt opplæring i fremmedspråk eller språklig fordyping, har ikke rett til å fortsette med opplæring i det fremmedspråket eller den språklige fordypingen de har begynt på, dersom de skifter skole.

Fremmedspråk (fransk, spansk og tysk)

 • Språklæring - innsikt i egen språklæring og språkbruk
 • Kommunikasjon - formidling med fremmedspråk (lytting, lesing, skriving, muntlig produksjon og spontan samhandling)
 • Språk, kultur og samfunn - sentrale emner knyttet til målspråklandets samfunnsliv og kultur.

Fordypning i engelsk

 • Utforskning av språk og tekst. Forske på engelsk språk og litteratur gjennom ulike tekstformer; muntlig, skriftlig og sammensatte tekster. Utvikling av lese- og skrivekompetanse.
 • Tekst og mening - forstå, vurdere og reflektere over et bredt register av tekster, som inkluderer skjønnlitteratur og sakprosa, og selv fremføre ulike typer tekster.

Arbeidslivsfag

Gjennom arbeidslivsfag ønsker vi å bidra til å skape et ungdomstrinn som tar bedre hensyn til variasjonen mellom elevene, og som kan gi bedre motivasjon for flere. Dette faget er rettet opp mot de yrkesfaglige studieprogrammene på videregående skole. På Ra kan elevene velge mellom arbeidslivsfag bygg og arbeidslivsfag barnehage.

 • Arbeide praktisk og prøve ut elevenes interesser for yrkesfaglig opplæring.
 • Faget skal bidra til å bygge opp praktisk kompetanse som er nødvendig for å utvikle tjenester og produkter i samfunnet. Faget skal hjelpe elevene til å forstå krav som stilles til yrkesutøvelse og til yrkesutøvere.
 • Mange elever har ønsker og behov for en mer praktisk skolehverdag, og gjennom faget skal ungdom få praktisk trening og innsikt i hvordan arbeidslivet fungerer.
 • Opplæringen skal stimulere elevens interesse og gi motivasjon, arbeidsglede og opplevelse av mestring gjennom arbeid med tjenester og produkter.

Konsekvenser for valg av tilvalgsfag på ungdomsskolen

Hvilket tilvalgsfag du har på ungdomsskolen får noe konsekvenser for videregående opplæring.

Følgende regler gjelder for de som begynner på de studieforberedende utdanningsprogrammene 1) Studiespesialisering, 2) Kunst, design og arkitektur, 3) Medier og kommunikasjon og 4)Musikk, dans og drama.

Elever med 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen kan

 • fortsette med sitt fremmedspråk fra ungdomsskolen på nivå II med 4 uketimer i Vg1 og 4 uketimer i Vg2. Disse kan velge språket som valgfritt programfag (nivå III) i Vg3.
  Dette gir 1 tilleggspoeng.
 • begynne med et nytt fremmedspråk på nivå I med 4 uketimer i Vg1 og 4 uketimer i Vg2. Disse kan også velge språket som valgfritt programfag (nivå II) i Vg3.
  Dette gir ½ tilleggspoeng. OBS! Eleven kan ikke starte på nivå I i det fremmedspråket han/hun har hatt på ungdomsskolen.

Elever uten 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen (de med fordypning i engelsk og arbeidslivsfag)

 • skal ha et fremmedspråk med 4 uketimer i Vg1, 4 uketimer i Vg2 og 5 uketimer i Vg3. (Muligheten for å velge programfag i Vg3 reduseres altså med 5 timer, og det betyr i praksis at de ikke har mulighet for å få valgfrie programfag, dvs fordypning innenfor idrett/musikk/dans.)

Elever som går yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående skole har ikke 2.fremmedspråk, verken på Vg1, Vg2 eller ved evt. Vg3 påbygging til studiekompetanse.

Til toppen