Skoledagen

Innhold

Baseskolen Ra

Ra ungdomsskole er en baseinndelt skole. Mye av undervisning foregår i klasser, men ikke nødvendigvis i ordinære klasserom. I undervisningen er det utstarkt bruk av tverrfaglige metoder, læringspartnere og arbeid i grupper. Vi forsøker å la elevene arbeide i tverrfaglige prosjekter med tilrettelegging og veiledning fra lærerne. Dette frakommer av tidsplanene og periodeplanene.

Baseinndeling

Hvert trinn har 100 - 120 elever, 10-12 lærere og 2-4 miljøarbeidere og assistenter. Disse har tilholdsted i en base. Skolen har tre trinn. Dette utgjør tre baser. I basen har elevene egen inngang, garderobeskap og bokskap. I basen er det et klasserom, et auditorium, et baseområde, 3-4 grupperom og et arbeidsrom for lærere. Det er ganske åpent og mange vegger av glass. Dette bidrar til at lærerne er "tett på" elevene. Skolen har ikke ringelyd. Undervisning starter alltid presis. På skolen har vi 90 minutters undervisningsøkter. Dette stiller krav til variert undervisning både til lærere og elever.

Undervisningsøktene

I øktene følger vi denne strukturen:

 1. Opprop
 2. Undervisningsøkta presentere med mål og tema for å få felles fokus
 3. Læringsmål formidles
 4. Undervisningsøkta gjennomføres
 5. Pause
 6. Opprop
 7. Undervisningsøkta fortsetter, evt. starter med nytt fag
 8. Avslutning:
  Hva har vi gjort?
  Hva har du lært?
  Nådde vi målet?
  Hva skjer videre?

Dagens gang

08.30 - 10.00 Første undervisningsøkt
10.00 - 10.30 Pause (fredager 10.00 - 10.20)
10.30 - 12.00 Andre undervisningsøkt (fredager 10.20 - 11.50)
12.00 - 12.30 Pause (spisetid) med kantine (fredager 11.50 - 12.30)
12.30 - 14.05 Tredje undervisningsøkt (enkelte valgfag har langdager)

Leksehjelp

Leksehjelp mandag og torsdag fra 14.15 – 15.30 i Aqua.

Vi oppfordrer elevene til å være igjen på skolen og gjøre lekser. Også de dagene det ikke tilbys leksehjelp. Da har de resten av ettermiddagen/kvelden fri til andre aktiviteter.

Digitale pauser

På Ra ungdomsskole har vi digitale pauser. Bakgrunnen for dette er ønsket om at elevene skal samhandle sosialt og gjøre aktiviteter sammen "face to face".

I mars og april 2015 hadde daværende 8. trinn en forsøksperiode med mobilfri skole. Fra skolestart i 2015 ble ordningen gjort permanent for hele skolen. Med innføringen av Det digitale hamskiftet i 2016, og spesielt innføring av Google for Education mm., så vi nødvendigheten av å bruke mobiltelefon i undervisningen der det var hensiktsmessig. Vi døpte derfor om begrepet til mobilfrie pauser, fordi det var det det faktisk var.

I august 2017 ble det delt ut iPad til alle elever. Nå kaller vi ordningen digitale pauser.

Brukermedvirkning

Forsøksordningen med mobilfrie pauser har blitt evaluert av elevene. Temaet har vært diskutert i elevrådet, foreldreutvalget (FAU) og samarbeidsutvalget (SU). Elevene har fått uttrykt sin mening gjennom spørreundersøkelser. I FAU er det positiv vilje og SU ved skolen støtter ordningen.

Hvorfor innførte Ra mobilfrie pauser?

Gjennom skolens lokale undersøkelse om elevenes vaner knyttet til sosiale medier, nettbrett, gaming, mobiltelefon, kosthold og søvn, så vi at mobiltelefon tar uforholdsmessig mye plass i sosial samhandling. Resultatene fra undersøkelsen ble lagt fram for foreldre på foreldremøte vinteren 2015. Her kom det forslag om å være mer restriktive til elevenes bruk av mobiltelefon i skoletiden.

Ved nærmere undersøkelser så vi at flere ungdomsskoler i landet hadde positive erfaringer med å være mobilfrie skoler.

Elever, foreldre og ansatte på Ra ungdomsskole er opptatt av et godt og inkluderende læringsmiljø, slik at alle skal trives og føle seg trygge. Dette er viktig for å fremme god læring. Et ledd i dette arbeidet er å forsøke å få alle til å være en del av det sosiale livet på skolen. Vi har sett en eksplosiv økning de siste årene i bruk av mobil og nettbrett til spilling og chatting, både i pausene og i timene. I likhet med mange av foreldrene, tror vi det på flere vis er uheldig, blant annet i forhold til trening i sosialt samvær med andre mennesker. Bakgrunnen for digitale pauser er ønsket om at elevene skal samhandle sosialt og gjøre aktiviteter sammen "face to face".

Det er viktig å understreke at vi gjennom denne ordningen ikke ønsker å ha fokus på forbud, men heller opplæring i hensiktsmessig bruk av digitalt verktøy.

Hva innebærer ordningen?

Elevene skal ikke bruke mobiltelefon fra de kommer om morgenen og frem til undervisningen er ferdig for dagen. Ordningen gjelder også for andre typer digitale verktøy/spillmaskiner. Nettbrett er kun tillatt brukt til skolerelaterte oppgaver i timene, ingen bruk er tillatt i pausene. I pausene skal vi se hverandre i øya, prate sammen og gjøre aktiviteter, ikke sitte med ansiktet ned i en skjerm. Dette handler om dannelse og sosial kompetanse.

Hvordan håndterer vi ordningen?

 • Eleven skal låse inn mobilen i garderobeskapet sitt når han eller hun kommer til skolen. Alternativt kan de samles inn/leveres om morgenen. Basene har egne ordninger for dette.
 • Alle varsellyder og vibrasjon skal være avslått.
 • Mobilen skal forbli der inntil eleven drar hjem for dagen.
 • Hvis elev og foresatt trenger å kontakte hverandre i løpet av skoledagen skal det gjøres via skolens fasttelefon. Se telefonliste.
 • Beskjeder fra foresatte til skolen kan ikke sendes på sms via elevens mobil.
 • Regelbrudd kan føre til at mobilen inndras for resten av dagen, det kan gis anmerkning og/eller foresatte blir kontaktet.

Vi ser fram til et godt samarbeid om digitale pauser på Ra. Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer til ordningen, så ta gjerne kontakt med oss!

Til toppen