Utdanningsvalg

Innhold

På ungdomstrinnet står elevene foran store valg. De skal om ikke lenge inn på videregående utdanning før de etter hvert finner sin plass i et framtidig arbeidsliv. For å gi dem et godt grunnlag å foreta slike valg på er det viktig å skape møteplasser der elevene får førstehånds kjennskap til noen alternativer til framtiden og hvilke muligheter disse gir.

I faget utdanningsvalg møter elevene dette i bl.a.

 • undervisningsopplegg i utvalgte fag
 • rett kusvalg (besøk på Thor Heyerdahl VGS)
 • bransjeorientering innen ulike studieretninger
 • karriereorientering fra NAV
 • samtaler med rådgiver
 • jobbskygging og arbeidspraksis

Alle trinn

Jobbskygging og arbeidspraksis

Som en del av faget skal elevene ut i jobbskygging (8.trinn) og arbeidspraksis (9. og 10.trinn). Elevene skal følge en arbeidstaker for å se og lære mest mulig om hva det vil si å jobbe innenfor ulike yrkesgrupper. Alle får med seg hjem en arbeidsavtale som skal fylles ut av bedriften som eleven får skygge (8. trinn) eller være i arbeidspraksis (9. trinn).

Det er viktig at elevene finner seg noe som de er nysgjerrig på, og som de er interessert i å lære mer om. Elevene kan trenge hjelp av foresatte for å finne gode plasser å jobbskygge eller steder å være i arbeidspraksis. Det skal lages en rapport etter endt jobbskygging på 8. trinn. På 9. trinn er det noe mer for- og etterarbeid knyttet til arbeidspraksis. Eleven får tildelt en mal for denne oppgaven.

Dagene fordeler seg slik:

Første dag: Høst 8. trinn (jobbskygging)
Andre dag: Vår 8. trinn (jobbskygging)
Tredje dag: Høst 9. trinn (arbeidspraksis)
Fjerde dag: Vår 9. trinn (arbeidspraksis)
Femte dag: Høst 10. trinn (arbeidspraksis)

Hvorfor jobbskygging og arbeidspraksis?

 • Ungdom som blir bevisste de ulike mulighetene som finnes innen utdanning og arbeidsliv, har større sjanse til å velge riktig.
 • Ungdom må kjenne til arbeidsmuligheter i eget lokalmiljø for å kunne vende tilbake hvis de har utdannet seg andre steder.
 • Ungdom er en viktig framtidig arbeidskraft som arbeids- og næringsliv tidlig bør møte!

Vi håper at foresatte hjelper til med å skaffe arbeidsplasser for elevene. Det er viktig for oss på skolen at vi får hjelp til dette. For de som ikke får dette til ber vi om at skolens rådgiver kontaktes.

9. trinn

Rett kursvalg

Elevene hospiterer ved 2 utdanningsprogram (1 dag på hvert) på Thor Heyerdahl videregående skole. De får prøve ut arbeidsmetoder og får større innblikk i fag, timer og videre utdanningsmuligheter innenfor de valgte utdanningsprogrammene.

Sosialt entreprenørskap 

Elevene arbeider prosjektbasert i en uke med å finne nye løsninger på sosiale utfordringer og bruke metoder fra forretningsverdenen for å gjøre noe med dem. Elevene får trening i å identifisere sosiale utfordringer og å gjøre noe med dem gjennom å starte fiktive elevbedrifter. På Ra har vi en uke med sosialt entreprenørskap i juni på Sliperiet. Dette i samarbeid med Ungt Entrepenørskap Vestfold.

Personlig økonomi

Personlig økonomi er et program som peker inn i framtiden og lar elevene identifisere mulige karriereveier ut ifra økt selvinnsikt.

 • Hvem er jeg, og hva vil jeg?
 • Hvordan foreta riktige valg?
 • Hva kan jeg gjøre for å ha kontroll på min personlige økonomi?
 • Risikovilje og forsikring

Programmet er i samarbeid med Ungt Entrepenørskap Vestfold

10. trinn

NAV – Jobbvalg karrierevalg

Presentasjonen har fokus på verdien av å gjennomføre en utdanning, på yrkesfaglig eller høyskole/universitetsnivå. Man ser også på hvilke utdanninger som gir størst mulighet for jobb i Larvik og omegn akkurat nå. NAV får elevene med i en dialog rundt forskjeller på muligheter til jobb med og uten utdanning.

NAV – Jobbvalg personlig økonomi

Denne dagen kommer representanter for NAV inn i alle klassene på 10.trinn og bevisstgjør elevene på personlig økonomi og forbruk. De ser på hva en gjennomsnittsfamilie bruker penger på, snakker om lån og stipend, belyser farene med å handle på kreditt, snakker om det å sette opp budsjett, og vurderer eventuelle muligheter for sparing. Opplegget har også som mål å få elevene til å reflektere over sammenhengen mellom valg de tar i dag og livet de ønsker seg i framtiden; valg de tar i dag kan få økonomiske konsekvenser seinere.

ByggCamp - for elever med tilvalgsfag arbeidslivsfag bygg

Organisert omvisning og fagdemonstrasjoner på Færder videregående skole. ByggCamp er et stort rekrutterings- og profileringsarrangement. Det er ulike opplæringskontorer som er arrangører. ByggCamp er et samarbeid mellom disse og videregående skoler, bedrifter og leverandører innen bygg, elektro. anlegg, transport, logistikk salg og service.

Byggfagselevene blir hentet i buss på Ra og kjørt tilbake hit igjen så de rekker videre transport hjem.

Bransjeorientering

Elevene på 10.trinn får besøk av representanter fra Opplæringskontorene i Vestfold. Representanter fra de ulike opplæringskontorene gir informasjon om mulige yrker innenfor sin bransje, sitt fagområde. Denne dagen har altså sterkt fokus på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Men vi får også besøk fra Sandefjord videregående skole og representanter for de utdanningsprogrammene som ikke er på Thor Heyerdahl; Studiespesialisering med toppidrett, Design og håndverk, Kunst, design og arkitektur, Service og samferdsel (fireårig, med studiekompetanse og fagbrev), IB og Naturbruk.

Rett kursvalg

Alle 10.-klassingene i Larvik inntaksområde blir invitert til 1 dag ved Thor Heyerdahl videregående skole som en del av Utdanningsvalg rett før de søker seg over til vgs. Dagen deles i to, så de får vært innom to ulike utdanningsprogram.

Sommerjobbmessa

På THVS. Elevene lærer å skrive en søknad/CV i forkant av messa.

Til toppen